Ouderraad

schooljaar 23-24

 

Ouderraad basisschool De Maaskei in Mook
 

De Ouderraad van basisschool de Maaskei is een informele Ouderraad, die niet staat ingeschreven als stichting bij de Kamer van Koophandel. Het is een werkgroep van ouders die zich verbonden heeft aan school om de leerkrachten te ondersteunen in de organisatie van leuke activiteiten op en rond  school, ten behoeve van alle kinderen. 

Op De Maaskei wordt geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd aan de ouders. Stichting Lijn 83 PO stelt hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar ter hoogte van € 30,00 per kind.  

 

Dit geld wordt besteed aan: 

 • Activiteiten georganiseerd door de verschillende werkgroepen (zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, de Zomerweek en natuurouders) 

 • De jaarlijkse schoolreis voor alle groepen 

 • Excursies: in schooljaar 2023-2024 wordt het bestaande programma geëvalueerd, welke excursies passend zijn in het schoolprogramma en hoe deze gefinancierd kunnen worden. In dit overgangsjaar worden excursies voortgezet zoals voorheen gebruikelijk was binnen de Ouderstichting. 

 

 1. Werkwijze/taken leden Ouderraad 

De ouderraad vergadert circa 5 keer per jaar op school. Susanne van Helvoort als directeur van de school sluit hierbij aan. Alle vergaderingen van de ouderraad zijn toegankelijk voor alle ouders.  

Tijdens deze vergaderingen worden de verschillende activiteiten en de begroting besproken.  

 

Bij aanvang van het schooljaar kunnen (alle) ouders zich opgegeven voor de verschillende werkgroepen. Van iedere werkgroep is er tenminste één lid is van de Ouderraad, die fungeert als kartrekker van de werkgroep. We streven hierbij naar continuïteit in wie welke werkgroep leidt om de organisatie te vergemakkelijken. De kartrekker heeft als taak: 

 

 • Coördinatie: het initiëren van vergaderingen, opstellen van agenda, begroting en afrekening, evaluatie. Het begrote bedrag wordt vooraf door school uitgekeerd aan de ouder van de Ouderraad en achteraf in 1x verantwoord. 

 • Uitvoerende taken worden in overleg onderling verdeeld, met uitzondering van de leerkrachten. Zij hebben weinig uitvoerende taken. 

 • Als kartrekker bewaken de ouders van de Ouderraad de randvoorwaarden en voortgang van de organisatie. Indien er sprake is van een conflict, wordt dit opgepakt door de betrokken leerkracht of het MT van school. 

 • Alle deelnemers van de werkgroep (zowel de leerkracht, de ouder van de Ouderraad en de andere ouders) worden betrokken bij de besluitvorming en zijn hier in gelijke mate verantwoordelijk hiervoor. 

Daarnaast dient de Ouderraad als klankbordgroep met raadplegende rol voor school.  

De Ouderraad wordt bevraagd over actuele ontwikkeling of plannen en brengt ideeën, meningen, knelpunten en wensen in. De inbreng van de Ouderraad wordt gewaardeerd, maar is niet bindend bij de besluitvorming (anders dan adviezen van de MR). Er is geen formele relatie met de MR. 

 

Het streven is een groepsgrootte 6-10 personen. Er is geen officiële selectieprocedure, alle hulp is welkom. Wanneer er nieuwe mensen nodig zijn wordt hier actief voor geworven of wordt dit gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Er zijn nog nooit meer dan 10 gegadigden geweest. 

De inzet binnen de Ouderraad is vrijwillig. Ouders ontvangen hier geen financiële vergoeding voor. De wens van de Ouderraad is om het beschikbare budget volledig aan de kinderen te besteden. Er is geen budget voor een lief-en leedpotje of een bedankje. Aansluitend aan de laatste vergadering van het jaar organiseert school een borrel om de ouders te bedanken voor hun inzet. 

 

Deze taken en verantwoordelijkheden zijn gecommuniceerd naar de ouders via nieuwsbrief en de website van school https://www.bsdemaaskei.nl/pagina/83702/Ouderraad  

 

 1. Werkgroepen/activiteiten 

In het schooljaar 2023/2024 zijn de volgende activiteiten gepland: 

 • Schoolreis (Team: Janine, OR: Liesbeth, budget 3000euro) 

 • groep 1,2 met oudervervoer naar Funzone 

 • groep 3-4-5 met de bus naar Billy Bird 

 • groep 6-7-8 naar MoviePark 

 • Sinterklaas (Team: Susanne, OR: Yi Na, budget: 400euro)  

Nieuw: niet langer een cadeau per kind maar per klas 

 • Kerst (Team: Janine, Fanny, OR: Patricia, budget: 150euro) 

 • Carnaval (Team: Milou en Willeke, OR: Patrick, budget: 50euro) 

 • Pasen (Team: Milou en Susanne, OR: vacant, budget: 100euro) 

 • Koningsdag (Team: Koen en Janine, OR: vacant, budget: 350euro subsidie gemeente, , 100euro, totaal 450euro) 

 • Zomerweek (Team: Milou en Sylvia, OR: Debbie, budget: 200euro) eventueel subsidie cultuurpot (max 500euro) 

 • Natuurouders (Team: Janine, OR: Tessa, budget: 100euro) 2 IVN natuurexcursies:  

 • 23-2-2024 natuur in de winter: voederplankjes maken 

 • 19-04-2024 bodem en waterdiertjes 

 • Bieb (Team: Jolanda en Sylvia, OR: Patricia, geen budget) 

 • Werkgroep Gezonde School (Team: Janine, OR: Tessa, geen budget) 

 

 1. Samenstelling Ouderraad 2023/2024 

Voorzitter   : Patrick Zegers 

Secretaris   : Tessa Versteegde 

Penningmeester : Yi Na Wu 

Algemeen leden : Patricia Verhoeven, Debby Huisman en Kelly Gijssel.

 

 1. Financiële reserves 

Als gevolg van een positief resultaat van voorgaande jaren heeft de voormalige Ouderstichting nog € 4.733,14 aan reserves op de bank staan. Het schooljaar 2023/2024 wordt gebruikt om de stichting op te heffen en de bestaande reserves te besteden.